Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

 

Artikel 1. Algemeen

 1. FonHR, hierna aangeduid gevestigd te Den Haag welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 75069148.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt, met een hoofdletter aangeduid en al dan niet in meervoud vervoegd, verstaan onder:
  1. FonHR : de gebruiker van deze algemene voorwaarden als beschreven in lid 1.
  2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door FonHR wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan FonHR de Opdracht heeft verstrekt en voor wie FonHR zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.
  4. Opdracht: de overeenkomst tussen FonHR en de Opdrachtgever, waarbij FonHR zich, tegen een nader overeengekomen vergoeding, jegens de Opdrachtgever inspant één of meerdere Kandidaten te werven en te selecteren.
  5. Bruto jaarinkomen: het tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en een eventuele 13e maand, voor het eerste jaar.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van FonHR, alsmede op iedere Opdracht.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de eigenaar van FonHR schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van later aangegane rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en FonHR.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van Opdrachten

 1. Alle aanbiedingen, offertes en kostenopgaves van FonHR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Opdracht komt eerst tot stand nadat de Opdrachtgever de door FonHR opgestelde offerte heeft getekend, dan wel deze per mail heeft geaccordeerd. Een Opdracht tussen FonHR en Opdrachtgever geldt tevens als tot stand gekomen indien de Opdrachtgever een door FonHR geïntroduceerde Kandidaat uitnodigt.
 3. Alle genoemde kosten in offertes, contracten en deze algemene voorwaarden zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4. Kosten en Betalingswijze

 1. De Opdrachtgever is aan FonHR een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt, tenzij expliciet anders is overeengekomen en vastgelegd is in de offerte.
 2. De bemiddelingsfee wordt berekend op basis van de in de offerte overeengekomen vergoeding.
 3. Wanneer zich, nadat de Opdracht aan FonHR is verstrekt, Kandidaten op een andere wijze dan via FonHR bij de Opdrachtgever melden, worden deze Kandidaten door FonHR meegenomen in de bemiddelingsprocedure. Dit geldt tevens voor interne Kandidaten van de Opdrachtgever. Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van Kandidaten als bedoeld in het onderhavige lid.
 4. Naast de verschuldigde bemiddelingsfee zullen eventuele overige kosten, zoals advertentiekosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen door FonHR altijd vooraf met de Opdrachtgever worden overeengekomen.
 5. Indien FonHR het assessment verzorgt voor de Opdrachtgever, zullen de daarmee gepaard gaande kosten, welke vooraf worden overeengekomen, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. In geval er meerdere Kandidaten uit de voorselectie een arbeidsovereenkomst aangaan met de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever de bemiddelingsfee, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, per Kandidaat verschuldigd.
 7. Betaling van de facturen door de Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op de door FonHR voorgeschreven wijze.
 8. Indien de Opdrachtgever niet binnen de lid 8 bedoelde termijn heeft betaald, zal hij zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, jegens FonHR in verzuim komen en zal FonHR onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd zijn over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, die FonHR maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-.
 10. Indien de financiële situatie van de Opdrachtgever en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FonHR aanleiding geeft, is FonHR, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst, zonder dat daaraan enige sommatie, ingebrekestelling of andere mededeling vooraf behoeft te gaan, onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan FonHR uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 5. Overige verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van FonHR op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten met wie hij geen arbeidsovereenkomst is aangegaan, aan derden te verstrekken of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door FonHR geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat door FonHR introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, en dit resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andersoortige contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door samenwerking met natuurlijke of andere (rechts)personen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig artikel 4.
 2. Indien de Opdrachtgever een door FonHR geïntroduceerde Kandidaat afwijst dan wel de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat door FonHR alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel een andere contractuele relatie met die Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door samenwerking met natuurlijke of andere (rechts)personen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig artikel 4.
 3. Indien een omstandigheid als in artikel 5.1 of 5.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan wordt de bemiddelingsfee, indien van toepassing, gebaseerd op de verwachte jaaromzet van de Kandidaat in verband met zijn tewerkstelling via bemiddeling van FonHR, hetzij op eigen naam, hetzij door samenwerking met natuurlijke of andere (rechts)personen waarbij de Kandidaat is betrokken bij de Opdrachtgever.
 4. Indien een omstandigheid als in Artikel 5.1 of 5.2 zich voordoet, dient de Opdrachtgever FonHR hieromtrent binnen 10 werkdagen na het aangaan van de arbeidsovereenkomst of andersoortige contractuele relatie met de Kandidaat, te informeren.

 

Artikel 6. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

 1. Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen 1 maand na indiensttreding wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal FonHR, zonder extra kosten te berekenen, met uitzondering van eventueel aanvullende advertentiekosten, welke kosten vooraf met de Opdrachtgever worden overeengekomen, alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht, mits:
  1. de Opdrachtgever binnen 8 dagen na opzeggen door de Opdrachtgever of Kandidaat FonHR hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
  2. de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
  3. de functie en essentiële kenmerken van de functie, inclusief de rapportagelijn, niet zijn gewijzigd;
  4. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van reorganisatie, afvloeiing, fusie of overname;
  5. de Opdrachtgever alle door FonHR gefactureerde bedragen heeft betaald en;
  6. de voorwaarden als in deze algemene voorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.
 2. In het geval dat FonHR niet in staat is een alternatieve kandidaat aan te bieden waar een arbeidsovereenkomst mee wordt aangegaan zal een/vierde deel van de totaal afgesproken vergoeding niet in rekening worden gebracht dan wel worden gerestitueerd.
 3. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd als bedoeld artikel 6.1, een arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever ter compensatie van de inspanningen van FonHR om een vervanger te vinden, gehouden zijn tot betaling aan FonHR van 25% van de kosten conform het in artikel 4 bepaalde.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. FonHR spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s, etc.) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door FonHR geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. FonHR is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart FonHR van eventuele aanspraken van derden in enig verband met de Opdracht.
 2. De werkzaamheden die door de Kandidaat worden uitgevoerd geschieden onder de leiding en het toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart FonHR van alle aanspraken van de Kandidaat en derden ter zake.
 3. FonHR is niet aansprakelijk voor de nakoming van eventuele geheimhoudingsverplichtingen door de Kandidaat, welke geheimhoudingsverplichtingen betrekking hebben op de organisatie van de Opdrachtgever en welke hij aan zijn ondergeschikten oplegt. De Opdrachtgever dient omtrent geheimhouding zelfstandig in onderhandeling te treden met de Kandidaat. Het bepaalde in dit lid is van overeenkomstige toepassing op andere afspraken die zonder tussenkomst van FonHR tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat zijn gemaakt.
 4. FonHR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van FonHR mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot 100% van de totale factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid van FonHR betrekking heeft.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens FonHR door verloop van één jaar.

Artikel 8. Ethische Gedragscode en Non-discriminatie

 1. FonHR stelt alleen Kandidaten voor aan de Opdrachtgever nadat een interview tussen FonHR en de Kandidaat heeft plaatsgevonden en de Kandidaten akkoord hebben gegeven op het verstrekken van hun gegevens aan de Opdrachtgever.
 2. FonHR zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever respectievelijk de Kandidaat discretie in acht nemen.
 3. Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij de recruiting werkzaamheden van FonHR, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, één en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en –competenties en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan het profiel.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 1. FonHR verstrekt de noodzakelijke persoonsgegevens van Kandidaten aan Opdrachtgever indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht. De Kandidaat kan ook eventueel zelf bepaalde persoonsgegevens met de Opdrachtgever delen.
 2. Opdrachtgever ontvangt en verwerkt de in het vorige lid genoemde persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever garandeert de persoonsgegevens overeenkomstig de AVG te zullen verwerken. Dit houdt onder meer in dat hij persoonsgegevens van afgewezen Kandidaten zal verwijderen binnen de daarvoor gestelde bewaartermijn(en) en de Kandidaten in afdoende mate zal informeren over de verwerking.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en stelt FonHR schadeloos voor kosten, schade en aanspraken van derden in verband met een schending van voornoemde garantie.

 

Artikel 10. Slotbepalingen van deze Algemene Voorwaarden

 1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Op iedere Opdracht is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Partijen komen ten aanzien van alle gerechtelijke geschillen overeen dat deze in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.